“City of plastic”

During our lessons the pupils will learn more about environmental issues. They will transform materials which are mostly used once such as plastic, paper or cardboard into a city made out of garbage. 
After collecting cups, plastic bottles or plastic bags just in the surrounding of the Pedagogical University of Yerewan we realized how much garbage we cause. 

The pupils are free to experiment in their group with different kind of techniques (cutting, stapling, glueing) to create a “city”. We want to re-value materials of everyday life. Our aim is to become more conscious of nature and our environment and to emphasize this during school.

Պլաստիկ քաղաք

Մեր դասի միջոցով երեխաները ավելի շատ բան կիմանան բնապահպանական խնդիրների մասին։

Նրանք կձևափոխեն այն նյութերը որոնք հիմնականում պլաստիկից , թղթից կամ պոլիէթիլենից են ու օգտագործվում են միայն մեկ անգամ ու դրանցից կստանան քաղաք՝ պատրաստված անպետք իրերից։

Միայն մանկավարժական համալսարանի շրջակայքից հավաքռլով թղթե բաժակները, պլաստիկ շշերև այլն, հասկացանք թե ինչքան աղբ ենք կուտակում։

Աշակերտներն ազատ են խմբերում փորձարկել տարբեր տեխնիկաներ՝ ստանալու համար քաղաքային պատկեր։

Մենք ուզում ենք վերաիմաստավորել կենցաղային իրերի արժեքը։ Մեր նպատակն է դառնալ ավելի գիտակից՝ բնության ու մեր շրջակայքի հանդեպ, և անել դա դպրոցի միջոցով։