The very first day of our project, where all of the Swiss and Armenian students came together, began in the evening of April the 7th.
We met each other at the hostel where the Swiss students stayed. And we introduced ourselves with our names and who we are. To be honest it wasn’t so easy at first to remember all the names, but it also didn’t take so much time.
We had a wonderful dinner at Yerevan Tavern. The organisers introduced themselves and the teachers of our courses. While having our dinner, we began to know each other better and found lots of common things.
Unfortunately I don’t have photos from this day, but if you have some, feel free to share them with us.

Մեր ծրագրի առաջին օրը սկսվեց ապրիլի յոթին, երբ հայ և շվեյցարացի ուսանողները ծանոթացան։

Մենք հանդիպեցինք իրար այն հյուրատանը, որտեղ հյուրընկալվել էին շվեյցարացի ուսանողները։ Ներկայացանք, թե ով ենք, ինչով ենք զբաղվում։ Անկեղծ ասած այդքան էլ հեշտ չէր սկզբում հիշել բոլորի անունները, բայդ դա քիչ տևեց։ Ընթրիքի ժամանակ մենք սկսեցինք ավելի լավ ճանաչել իրար և գտանք բազմաթիվ ընդհանուր նախասիրություններ։

Ցավոք, այս օրվանից նկարներ չկան, բայց եթե դուք ունեք, կարող եք կիսվել դրանցով։