The day began in early morning, at 9 o’clock. Most of the students are sleepy still. We gather in the room 206 in the university. The dean of Faculty Aesthetic Arts and the chief of practise internship of ASPU had some talks to students, wished them success and useful exchange.

Օրը սկսվեց վաղ արավոտյան՝ ժամը իննին։ Ուսանողների մեծ մասը դեր կիսաքնած է։ Հավաքվում ենք համալսառանի 206 լսառանում։ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկանը և պրակտիկայի վարչության ղեկավարը հանդես եկան ողջույնի խոսքերով և ուսանողներին մաղթեցին հաջողություն։

Then we started to listen to the project orginisers Shoghakat and Dagmar. They presented the aims of the project, the history, previos experience in Abkhazia and Georgia.

Այնուհետև լսեցինք ծրագրի ղեկավարներ Շողակաթին և Դագմարին։ Նրանք ներկայացրին ծրագրի նպատակները և նախորդ՝ Աբխազիայում և Վրաստանում փորձի մասին։

After this we began workin on a workshop. Each group, both armenians and swiss, had to make a presentation about its country’s educational system and the role of art in it

Այնուհետև մենք սկսեցինք աշխատանքային փուլը։ Յուրաքանչյուր խումբը՝ կազմված հայերից և շվեյցարացիներից, պետք է կազմեն ներկայացում իրենց երկրի կրթական համակարգի և դրանում եղած արվեստի դերի մասին։

When both groups finished their presentations, the interesting part started. We had to get separated to 4 groups for furure work. With the help of our lovely Olivia, we got an interesting excersize, to look for a person, with whom we talked the less during these days, and to have an eye contact. When we find the person we should try to move the tables to make 4 separete tables for working on them. And afterall, when there were 4 groups, in each group we should write down 3 things we know well and we can teach, and 3 things we want to learn. So du to this excersize we found more things coomon inside the groups participants.

Երբ երկու խմբերն էլ ավարտեցին իրենց ներկայացումները, հետաքրքիր մասը սկսվեց։ Մենք պետք է բաժանվեինք չորս խմբերի միջև հետագա աշխատանքների համար։ Սիրելի Օլիվիայի օգնությամբ մենք ունեցանք մի հետաքրքիր վարժություն, արաջադրանք, գտնել այն անձին, ում հետ այս օրերի ընթացքում ամենաքիչն ենք շփվել, և նրա հետ հայացքով կապվել, այնուհետեև այս մառդկանց հետ պետք է ուղղահայաց սեղաննեռը տեղափոխեինք և այսպիսով կազմավորեինք չորս խմբերը։ Ամեն խմբում պետք է գտնեինք երեք ընդհանուր բան, որ ցանկանում ենք սովորել, կամ ցանկանում ենք սովորեցնել։

Այսպիսով այս առաջադրանքի միջոցով մենք շատ ավելի ընդհանուր բաներ գտանք։