Switzerland & Southcaucasus

Month: April 2019

Experience (Group 3)

These two weeks were for a very intense and interesting experience, both concerning our individual and professional development.

We found out rather quick, that our group has a common interest in nature. Therefor we decided to bring the global discussion around the environmental issues into the classroom. Although it took us a little time to find a common language, not only concerning English-Armenia, but more regarding our understanding of how to create an exercise. After this was cleared out the work in our group got more dynamic. It was really helpful during our planning and the co-teaching, that we gave each other sufficient respect, space and declared clear roles in the classroom. Something wich worked out very well especially when we had to make fast decisions as a group concerning changed circumstances (like the age of the children or the length of the lesson). But not only the communication among us, but also the talks and individual support with the pupils were a new challenge. We learned a lot about the value and impact of non-verbal language.

It was very interesting to see how the pupils were at first a little overwhelmed with the exercise of creating a future city made out of garbage. On the one hand because the task was more open than they were just to, and on the other hand caused due to the unusual material of garbage. After a short time most of them were driven by their intrinsic creative energy. They got to know about the potential of the “worthless” material and their imagination and storytelling were captured. Also we realized the importance of the start and the end of the lesson. Therefor we introduced ourselves every time as a group and finished in the end with a big group discussion around the builded city. There we could see, how our aim to emphasize the consciousness of the environment during our lessons with this practical works were achieved.


Day 6. Visit ICA

In the morning we had group discussions of Jacques Rancière’s text “The ignorant schoolmaster”. Later on we shared our ideas about it in the bigger group. Finally we went to the ICA, the Institute for Contemporary Art, where we continued our discussion with Nazareth Karoyan and had an input by Serob Khachatryan.

Առավոտյան ունեցանք խմբային քննարկում Ժաք Ռանսիերի Անգետ ուսուցիչը գրքի վերաբերյալ։ Ավելի ուշ մենք կիսվեցինք տպավորություններով ավելի մեծ խմբում։ Երեկոյան գնացինք Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտ, որտեղ շարունակեցինք մեր քննարկումը արվեստի քննադատ Նազարեթ Կարոյանի և Սերոբ Խաչատրյանի հետ։

Day 5. April 11th. David’s Day

Today was excactly like the previous one, only the groups changed their directions and had more time for preparation of the lessons.

Այս օրը շատ նման էր նախորդին, միայն թե խմբերը փոխեցին իրենց ուղղությունները և ունեցան ավելի շատ ժամանակ պատրաստվելու համար։

Also today was special because we had a very useful and interesting lection read by David Hovhannisyan. He talked about our educational system, issues and what works well. Unfortunately we didn’t have enough time to listen to the whole lection but the main idea came across.

Նաև այսօրը յուրահատուկ էր, քանի որ մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր և օգտակար դասախոսություն Դավիթ Հովհաննիսյանի կողմից։ Նա խոսում էր մեր կրթական համակարգի, խնդիրների մասին և թե ինչն է լավ աշխատում։ Ցավալիորեն չունեցանք բավարար ժամանակ լսելու համար ամբողջ դասախոսությունը, բայց հիմնական գաղափարը պարզ դարձավ։

And we had the privilege to be present at Davids classes, and not only be present just as observers, but also to participate in it.

We drew a woman sitting there, her face, her portrait. David was explaining the Swiss students the academic ways of drawing.

ԻՆչպես նաև մենք ունեցանք հնարավորություն ոչ միայն ներկա գտնվելու Դավիթի դասին, այլ նաև մասնակցելու դրան։

Նկարում էինք բնորդ՝ կնոջ, նրա դեմքը, պորտրետը։ Դավիթը շվեյցարացի ուսանողներին ներկայացրեց նկարելու ակադեմիական ոճը։

After the lesson we had such an exciting discussion between Armenian and Swiss students about our ways, technics and differences in drawing.

Դասից հետո մենք բավական հետաքրքիր քննարկում ունեցանք հայ և շվեյցարացի ուսանողներով, հիմնականում այն մասին, թե ինչով են տարբերվում մեր նկարելու տեխնիկաները, ոչերը և հմտությունները։

Day 4. April 10th.

We started this day with a very interesting lesson by Sevada Sargsyan. He talked obout enviromental issues and solving this kind of issues with the means of the arts. He mentioned also that there are some plein air painting actions for saving the nature.

Այս օրը սկսեցինք Սևադա Սարգսյանի շատ հետաքրքիր դասախոսությամբ։ Նա խոսում էր բնապահպանական խնդիրների և այդպիսի խնդիրների լուծումը կերպարվեստի միջոցով տեսնելու մասին։ Նա նաև նշեց, ոռ կան պլեներային նկարչության ակցիաներ բնությունը պահպանելու խնդրով։

After this lection the groups had to think about the group tasks and which methods they want to apply. Also two groups went to Terlemezyan school for hospitation and the other two groups to Igityan center.

Այս դասախոսությունից հետո խմբերը պետք է մտածեն առաջադրանքի և այն մեթոդների մասին, որոնք ցանկանում են կիրառեր դասի ընթացքում։ Նաև երկու խմբերը գնացին Թերլեմեզյան քոլեջ և Իգիթյան կենտրոն։

In the evening we continued our discussions about the group work.

Երեկոյան շարունակեցինք մեր քննարկումները խմբային աշխատանքի վերաբերյալ։

Experience (Group 1)

Մեր խումբը փորձեց ուսուցման տարբեր ձևեր:Մենք դասավանդեցինք երկու խմբով երկու հայ և երկու շվեյցարացի:Հատկապես խմբով դասվանդելը իսկապես շատ դժվար էր և դասի ժամանակ պարզաբանման կարիք էր լինում,դա  իրոք շատ հետաքրքիր և ըմբռնումով լի փորձ էր և մենք շատ բան սովորեցինք դրանից:

-Դասի պլանավորումը և ճիշտ մեթոդի ընտրությունը իսկապես շատ կարևոր է:Պլանավորմամբ դուք կարող եք պատրաստ լինել ցանկացած   անսպասելի իրադարձության և դա շատ անհրաժաեշտ է,երբ դասավանդում է մեկից ավելի անձ:

-Դասի լավ ավարտի կարևորությունը:Դասն ավարտելու լավ ձևն օգտագործելով դասի նպատակն ավելի ակներև է ուսանողներին:Եվ նաև շատ կարևոր է երեխաների աշախատանքներին սենյակ և կարևորություն տրամադրել:

-Հաղորդակցումը բանալի է:Չորս ուսանողով դասվանդելու ժամանակ մենք իսկապես հաղորդակցման լավ ձև չէինք գտնում:Հաղորդակցման ձևերն ու կոդերը պետք է նախապես քննարկվի մինջև դասը:

– Երեխաների հետ անհատական շփում:Մինչ մենք փորձում էինք վարժութունը ճիշտ ձևով բացատրել ամբողջ դասարանին,միշտ չէր,որ յուրաքանչյուր երեխա լիովին հասկանում էր հանձնարարությունը:Այդ պատճառով երեխաների հետ անհատական շփումը շատ արդյունավետ է:Այս ձևով հնարավոր է դառնում բացատրել հետագա առաջադրանքը և աջակցել այն ամաչկոտ երեխաներին ովքեր չէին համարձակվում հարցեր տալ:

-Իմպրովիզացիան շատ կարևոր է:Եթե մենակ դասավանդելիս իմպրովիզացիայի շատ կարիք չի զգացվում,ապա խմբով ուսուցանելը միայն   հնարավոր է դառնում ուսանողների իմպրովիզացիաների շնորհիվ:Անհնար է պլանավորել ամեն վարկյանը և երեխաների անսպասելի արձագանքը:Միայն իմպրովիզացիայի շնորհիվ է հնարավոր դառնում արագ արձագանքել:

-Երեխաներին մոտիվացնելը:Երեխաներին ստեղծագործության և երևակայության ազատություն տալով հնարավոր է դառնում երեխաներին մոտիվացնել և երեխաներին սովորեցնել,որ արվեստը դա արտահայտման ձև է,որը կարող է լինել միևնույն ժամանակ թե լուրջ և թե զվարճալի:

Our group tried out different teaching constellations: In basic school, we taught with the constellation of the two Armenian students together and two Swiss students together. In art school we taught together as one big group. Especially teaching within a group of four was really difficult and needed a lot of clarification during the lesson. It was an interesting and insightful experiment and we learned a lot from it:

– Planning the lesson and finding the right method for it is really important. By planning, you can be prepared for unexpected events and it is also very necessary for teaching with more than one person.

– The importance of a good finish. By using a good way of finishing a lesson, the lesson will show its aim to the students. It’s also very important to give room and importance to the works of the children.

– Communication is key. While teaching as a group of four students, we didn’t really find a good way of communication. Forms and codes of communication should be talked about and decided on before the lesson.

– Talking to the children individually: While we tried to explain the exercise to the whole class, not always every child fully understands the assignment. That’s why making individual explainations to the children is helpful. In this way, it is possible to further explain the exercise and support also shy children, who wouldn’t dare to ask questions.

– Improvisation is necessary. While improvisation is even necessary if you teach alone, teaching in a group of two or four is only possible if the teachers can improvise. It is never possible to fully plan for every possible event and the unforeseen reactions of the children need a reaction of the teacher. Only by improvising it is possible to react fast.

– Motivating the children: By giving the children the right amount of freedom for creativity and fantasy, it is possible to motivate the children and to teach them, that art is a form of expression that can be both fun and serious at the same time.


Experience (Group 4)

The first two lessons were an experiment and a new, interesting experience for all of us. We started teaching in tandems of two: two Swiss / two Armenian students.

On our first day of teaching we got to experience the surrounding, the frame of the school-system, we were working in and with. Therefor we could improve our methods based on the feedbacks and learnings from the first lesson. At Charentsavan Basic School we tought within “mixed” tandems (Armenian/Swiss), which worked very well. The pupils were engaged with the topic and the new technique, which we introduced. As a team we were able to interact dynamically and smoothly. All satified with this experience we moved to Charentsavan Art School, where the setting was totally different from what we have had expected. We tried to improvise and react to this unexpected changes but somehow the communication between us four didn’t work all that smooth. We tought all four of us together and together we made a beautiful mess. But even though this lesson wasn’t very satisfying, we were able to learn much from it. Challenges that we had managed before (like working with a well structured plan for the lesson), returned at this difficult moment and helped us to think deeper: We reflected on our role as teachers, what is important when co-teaching, how to interact with pupils, and what our aim as teachers actually is in general.

Կարծում եմ խմբի համար ամենահետաքրքրիր փորձը առաջին երկու դասերն էին Երևանի 84 դպրոցում: Որտեղ հնարավորություն ունեցանք ծանոթանալու դպրոցի կարգ ու կանոնին: Դասավանդեցինք հայ և շվեցարացի զույգերով, որից հետո ունեցանք անրադարձ մեր կատարած սխալներին և կարողացանք շտկել դրանք: Չարենցավանի հիմնական դպրոցում մենք բավականին լավ աշխատեցինք հայ-շվեցարացի տանդեմով, չորսս ՝որպես թիմ, դինամիկ և ներդաշնակ համագործակցություն ունեցանք: Աշակերտներին հետաքրքրել էր դասի թեման և նոր տեխնիկան: Մեծ բավականությամբ գնացինք Չարենցավանի Արվեստի դպրոց, որտեղ ամեն ինչ տարբերվում էր մեր ակնկալիքներից: Փորձեցինք տեղում հանպատրաստից շտկել առաջացած խնդիրները, ինչը խաթարեց խմբի ներդաշնակ աշխատանքին: Բոլորս աշխատում էինք միաժամանակ, ինչը գեղեցիկ խառնաշփոթ ստեղծեց: Թեկուզ այս դասը այդքան էլ կատարյալ չէր, միևնույնն է մեզ շատ բան սովորեցրեց: Բարդությունը, որը արդեն հաղթահարել էինք ՝ լավ կազմակերպված դասի պլանն էր, որը օգնեց մտածել մեր ուսուցիչ լինելու մասին, թե ինչն է կարևոր երբ դասավանդում եք երկուսով, ինչպես աշխատել աշակերտների հետ և թե ինչ է առհասարակ ուսուցչի առաքելությունը:
Կատարելագործմանը ձգտելու իդեալական սկիզբ:

“City of plastic” Group 3, հայերեն

“City of plastic”

During our lessons the pupils will learn more about environmental issues. They will transform materials which are mostly used once such as plastic, paper or cardboard into a city made out of garbage. 
After collecting cups, plastic bottles or plastic bags just in the surrounding of the Pedagogical University of Yerewan we realized how much garbage we cause. 

The pupils are free to experiment in their group with different kind of techniques (cutting, stapling, glueing) to create a “city”. We want to re-value materials of everyday life. Our aim is to become more conscious of nature and our environment and to emphasize this during school.

Պլաստիկ քաղաք

Մեր դասի միջոցով երեխաները ավելի շատ բան կիմանան բնապահպանական խնդիրների մասին։

Նրանք կձևափոխեն այն նյութերը որոնք հիմնականում պլաստիկից , թղթից կամ պոլիէթիլենից են ու օգտագործվում են միայն մեկ անգամ ու դրանցից կստանան քաղաք՝ պատրաստված անպետք իրերից։

Միայն մանկավարժական համալսարանի շրջակայքից հավաքռլով թղթե բաժակները, պլաստիկ շշերև այլն, հասկացանք թե ինչքան աղբ ենք կուտակում։

Աշակերտներն ազատ են խմբերում փորձարկել տարբեր տեխնիկաներ՝ ստանալու համար քաղաքային պատկեր։

Մենք ուզում ենք վերաիմաստավորել կենցաղային իրերի արժեքը։ Մեր նպատակն է դառնալ ավելի գիտակից՝ բնության ու մեր շրջակայքի հանդեպ, և անել դա դպրոցի միջոցով։

Collage (Group 1)

Each pupil gets two pictures, which s/he has to combine to a collage. Like this the pupils add new elements to modify the meaning of the original pictures. They use different techniques like pencil-drawing, plasticine, pastel colours or fine-liners. The goal of this exercise is to work with existing pictures and set a new context for them. By filling in the gap the two pictures merge into one single work

Աշակերտներին տրվում է 2 նկար և նրանք պետք է միացնեն դա կոլաժի մեջ։ Նրանք ավելացնում են նոր տարրեր, որպեսզի նկարների իմաստը փոխեն կամ հարմարեցնեն մեկը մյուսին։ Դրա համար նրանք օգտագործում են գունավոր մատիտներ, պլաստիրին, գելային գրիչներ։ Այս վարժության նպատակն է նկարներով ստանալ նոր բովանդակություն։ Եվ վերջում երկու նկարների միավորումից ստանալ մեկ ամբողջական նկար։

“City of plastic” (Abstract Group 3)

“City of plastic”

During our lessons the pupils will learn more about environmental issues. They will transform materials which are mostly used once such as plastic, paper or cardboard into a city made out of garbage.
After collecting cups, plastic bottles or plastic bags just in the surrounding of the Pedagogical University of Yerewan we realized how much garbage we cause.

The pupils are free to experiment in their group with different kind of techniques (cutting, stapling, glueing) to create a “city”. We want to re-value materials of everyday life. Our aim is to become more conscious of nature and our environment and to emphasize this during school.

Frottage/Collage (Abstract Group 2)

Frottage/Collage

In our lessons, we teach the pupils the technique of Frottage. With the help of this technique, they learn a way to explore their environment in a very quick way. Playfully they discover structures and patterns, which they use for their following exercise. Using their imagination and power of association, they arrange the fragments of their Frottages into a collage in order to create something new. The whole exercise combines a technical approach and the ability to express their self-contained interests.

Printing Objects (Abstract Group 4)

3rd & 4th grades

The pupils should have an experimental approach to printing with everyday life objects.

They recognise which forms and shapes a three-dimensional(3D) object leaves on a flat surface.

A playful usage of the newly acquired skill leades to a new understanding of composition.

5th &7th grades

The pupils should have an experimental approach to printing with everyday life objects.

“Repetition”, “Space”, and “Overlapping” are important terms to understand the arrangement of a pattern and construct the frame for an individual experience with a new technique.

During a group discussion the pupils realise how differently the access to this abstract topic can be translated into an art work.

Առարկաների տպում
(4-րդ խմբի նկարագիրը)

3-րդ և 4-րդ դասարաններ

Երեխաները կունենան հնարավորություն ամենօրյա կիրառելի առարկաներով տպագրություն իրականացնել:
Որի շնորհիվ նրանք կբացահայտեն այդ եռաչափ առարկաների հարթ պատկերները: Խաղային մոտեցմամբ` այս նոր մեթոդը, կընդլայնի երեխաների մոտ կոմպոզիցիայի մասին նրանց պատկերացումները:

5-րդ և 7-րդ դասարաններ

Երեխաները կունենան հնարավորություն ամենօրյա կիրառելի առարկաներով տպագրություն իրականացնել: Սեփակն փորձով կհասկանան նախշերի ճիշտ կիրառման կարևորությունը Կրկնության, Տարածության և Համընկնման թեմաներում: Խմբային քննարկման ժամանակ աշակերտները կհասկանան թե ինչքան տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերել այս աբստրակտ թեմային:

DAY 3. Bastians Birthday!

April 9 began with a morning brainstorm in the groups, some groups left for the school classes hsopitation early morning, some stood in the university and participated in Anne’s lection. The interesting video she showed to us, was about a class process, teaching patiently, liberalism and freedom.

Ապրիլի ինը սկսվեց արավոտյան մտագրոհով խմբերի ներսում։ Որոշ խմբեր արավոտյան գնացին դպրոցներ հյուրընկալության, մնացածը մնացին Աննեի հետ դասախոսությանը մասնակցելու։ Նրա ցուցադրած տեսահոլովակը համբերատարությամբ դասավանդելու, դասապրոցեսի, լիբերալիզմի և ազատուփյան մասին էր։

After this the other groups also went to schools. Our group was in ASPU’s college elementary school, the children were excited and surprised seeing other nationaltie’s students.

Այնուհետև մյուս խմբերն էլ գնացին դպրոցներ, դասալսումների։ Աշակերտները շատ ոգևորված և զարմացած էին տեսնել այլազգի ուսանողների։

After school hospitation and lunchbrake we had a really creative and unusual excersize. We should make a square in any place in the hard we want and to share what we see in those squares. So the answers were really really different. But all the answers conserned to pictures, light, life etc but no feelings

Դպրոցում հյուրընկալվելուց և ճաշի ընդմիջումից հետո մենք ունեցանք կրեատիվ և ոչ սովորական առաջադրանք։ Մենք խմբերով պետք է կազմեինք քանոններով քարակուսիներ և հասկանալ, թե ով ինչ է դրանցում տեսնում։ Պատասխանները իսկապես շատ տարբեր ու բազմազան էին, բայց դրանք հիմնականում լույսի, պատկերների մասին էին, և ոչ զգացումների։

After sharing our results in the group and after having very serious discussions with Olivia we could have time to celebrate Bastian’s birthday!!

Արդյունքները խմբերում ներկայացնելուց և Օլիվիայի հետ շատ լուռջ քննարկումներ ծավալելուց հետո մենք ունեցանք ազատ ժամանակ՝ նշելու Բաստիանի ծննդյան տարեդարձը։

Davit Hovhannisyan had a really very armenian toast – kenac to Bastian. He wished him to be always happy, to be always surrounded by good people and friends. And then the cake cutting ceremony began~

Դավիթ Հովհաննիսյանը հայկական կենաց ասաց Բաստիանին շնորհավորելով, մաղթեց նրան միշտ լինել երջանիկ, շրջապատված լավ մարդկանցով և ընկերներով։ Եվ ահա տորթը կտրելու պահն եկավ։

The day os officially ended, but some Armenian students decided to continue the day with introducing our friend to Armenian cuisine(kitchen).

Օրը պաշտոնապես ավարտված էր, բայց մի քանի հայ ուսանողների նախաձեռնությամբ այն շարունակեցինք մեր շվեյցարացի ընկերներին ներկայացնելով հայկական խոհանոցը։

Achtung-achtung!! We went to Artashnots and tried very Armenian khorovats and kebab and many greens.

Ուշադրություն՜, մենք գնացինք Արտաշնոց և փորձեցինք ամենահայկական խորովածն ու քեբաբը և կանաչեղեն։

DAY 2. April 8

The day began in early morning, at 9 o’clock. Most of the students are sleepy still. We gather in the room 206 in the university. The dean of Faculty Aesthetic Arts and the chief of practise internship of ASPU had some talks to students, wished them success and useful exchange.

Օրը սկսվեց վաղ արավոտյան՝ ժամը իննին։ Ուսանողների մեծ մասը դեր կիսաքնած է։ Հավաքվում ենք համալսառանի 206 լսառանում։ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկանը և պրակտիկայի վարչության ղեկավարը հանդես եկան ողջույնի խոսքերով և ուսանողներին մաղթեցին հաջողություն։

Then we started to listen to the project orginisers Shoghakat and Dagmar. They presented the aims of the project, the history, previos experience in Abkhazia and Georgia.

Այնուհետև լսեցինք ծրագրի ղեկավարներ Շողակաթին և Դագմարին։ Նրանք ներկայացրին ծրագրի նպատակները և նախորդ՝ Աբխազիայում և Վրաստանում փորձի մասին։

After this we began workin on a workshop. Each group, both armenians and swiss, had to make a presentation about its country’s educational system and the role of art in it

Այնուհետև մենք սկսեցինք աշխատանքային փուլը։ Յուրաքանչյուր խումբը՝ կազմված հայերից և շվեյցարացիներից, պետք է կազմեն ներկայացում իրենց երկրի կրթական համակարգի և դրանում եղած արվեստի դերի մասին։

When both groups finished their presentations, the interesting part started. We had to get separated to 4 groups for furure work. With the help of our lovely Olivia, we got an interesting excersize, to look for a person, with whom we talked the less during these days, and to have an eye contact. When we find the person we should try to move the tables to make 4 separete tables for working on them. And afterall, when there were 4 groups, in each group we should write down 3 things we know well and we can teach, and 3 things we want to learn. So du to this excersize we found more things coomon inside the groups participants.

Երբ երկու խմբերն էլ ավարտեցին իրենց ներկայացումները, հետաքրքիր մասը սկսվեց։ Մենք պետք է բաժանվեինք չորս խմբերի միջև հետագա աշխատանքների համար։ Սիրելի Օլիվիայի օգնությամբ մենք ունեցանք մի հետաքրքիր վարժություն, արաջադրանք, գտնել այն անձին, ում հետ այս օրերի ընթացքում ամենաքիչն ենք շփվել, և նրա հետ հայացքով կապվել, այնուհետեև այս մառդկանց հետ պետք է ուղղահայաց սեղաննեռը տեղափոխեինք և այսպիսով կազմավորեինք չորս խմբերը։ Ամեն խմբում պետք է գտնեինք երեք ընդհանուր բան, որ ցանկանում ենք սովորել, կամ ցանկանում ենք սովորեցնել։

Այսպիսով այս առաջադրանքի միջոցով մենք շատ ավելի ընդհանուր բաներ գտանք։

DAY 1. April 7th. Օր 1․ Ապրիլի 7

The very first day of our project, where all of the Swiss and Armenian students came together, began in the evening of April the 7th.
We met each other at the hostel where the Swiss students stayed. And we introduced ourselves with our names and who we are. To be honest it wasn’t so easy at first to remember all the names, but it also didn’t take so much time.
We had a wonderful dinner at Yerevan Tavern. The organisers introduced themselves and the teachers of our courses. While having our dinner, we began to know each other better and found lots of common things.
Unfortunately I don’t have photos from this day, but if you have some, feel free to share them with us.

Մեր ծրագրի առաջին օրը սկսվեց ապրիլի յոթին, երբ հայ և շվեյցարացի ուսանողները ծանոթացան։

Մենք հանդիպեցինք իրար այն հյուրատանը, որտեղ հյուրընկալվել էին շվեյցարացի ուսանողները։ Ներկայացանք, թե ով ենք, ինչով ենք զբաղվում։ Անկեղծ ասած այդքան էլ հեշտ չէր սկզբում հիշել բոլորի անունները, բայդ դա քիչ տևեց։ Ընթրիքի ժամանակ մենք սկսեցինք ավելի լավ ճանաչել իրար և գտանք բազմաթիվ ընդհանուր նախասիրություններ։

Ցավոք, այս օրվանից նկարներ չկան, բայց եթե դուք ունեք, կարող եք կիսվել դրանցով։

Shoghakat Mlke-Galstyan

Barev! (it means hello in Armenian, B- for kind, Arev – Sun, so let’s wish kind sun to each other)

I am an actress-dancer at the MIHR Theatre and teaching in Yerevan State Insitute of Theatre and Cinematography! I am also art organizer 🙂 I love life! And I feel the power of the changes in Armenia through Art!!!!!

My favourite subject at school is crafts! I feel myself real whenever I am creating “something” with my hands or body!

My favourite artist…. I guess, it would be a little cheesy or strange BUT I am in love with the paintings with which I was raised… here is a painting by my Father – Hrachya Galstyan

This artwork gave me empowerment never give up in art… By this time that my father made this painting, he was already sick and wasn’t able to go out. All day long he was sitting in his room and painting… When he was painting this one… he said “Something is missing…” and added snow… and by that time the snow started to fall…

The scene from my window / Oil on Canvas 2014

The skills I am ready to share in a group…hmm…. maybe a lot of strange and funny stories! Performing Arts Knowledge! Cultural/Social info about Armenia!

And a photo of me 🙂

© 2022 Art Matters

Theme by Anders NorenUp ↑