We started this day with a very interesting lesson by Sevada Sargsyan. He talked obout enviromental issues and solving this kind of issues with the means of the arts. He mentioned also that there are some plein air painting actions for saving the nature.

Այս օրը սկսեցինք Սևադա Սարգսյանի շատ հետաքրքիր դասախոսությամբ։ Նա խոսում էր բնապահպանական խնդիրների և այդպիսի խնդիրների լուծումը կերպարվեստի միջոցով տեսնելու մասին։ Նա նաև նշեց, ոռ կան պլեներային նկարչության ակցիաներ բնությունը պահպանելու խնդրով։

After this lection the groups had to think about the group tasks and which methods they want to apply. Also two groups went to Terlemezyan school for hospitation and the other two groups to Igityan center.

Այս դասախոսությունից հետո խմբերը պետք է մտածեն առաջադրանքի և այն մեթոդների մասին, որոնք ցանկանում են կիրառեր դասի ընթացքում։ Նաև երկու խմբերը գնացին Թերլեմեզյան քոլեջ և Իգիթյան կենտրոն։

In the evening we continued our discussions about the group work.

Երեկոյան շարունակեցինք մեր քննարկումները խմբային աշխատանքի վերաբերյալ։