Switzerland & Southcaucasus

Category: City of Plastic (Group 3)

Experience (Group 3)

These two weeks were for a very intense and interesting experience, both concerning our individual and professional development.

We found out rather quick, that our group has a common interest in nature. Therefor we decided to bring the global discussion around the environmental issues into the classroom. Although it took us a little time to find a common language, not only concerning English-Armenia, but more regarding our understanding of how to create an exercise. After this was cleared out the work in our group got more dynamic. It was really helpful during our planning and the co-teaching, that we gave each other sufficient respect, space and declared clear roles in the classroom. Something wich worked out very well especially when we had to make fast decisions as a group concerning changed circumstances (like the age of the children or the length of the lesson). But not only the communication among us, but also the talks and individual support with the pupils were a new challenge. We learned a lot about the value and impact of non-verbal language.

It was very interesting to see how the pupils were at first a little overwhelmed with the exercise of creating a future city made out of garbage. On the one hand because the task was more open than they were just to, and on the other hand caused due to the unusual material of garbage. After a short time most of them were driven by their intrinsic creative energy. They got to know about the potential of the “worthless” material and their imagination and storytelling were captured. Also we realized the importance of the start and the end of the lesson. Therefor we introduced ourselves every time as a group and finished in the end with a big group discussion around the builded city. There we could see, how our aim to emphasize the consciousness of the environment during our lessons with this practical works were achieved.


“City of plastic” Group 3, հայերեն

“City of plastic”

During our lessons the pupils will learn more about environmental issues. They will transform materials which are mostly used once such as plastic, paper or cardboard into a city made out of garbage. 
After collecting cups, plastic bottles or plastic bags just in the surrounding of the Pedagogical University of Yerewan we realized how much garbage we cause. 

The pupils are free to experiment in their group with different kind of techniques (cutting, stapling, glueing) to create a “city”. We want to re-value materials of everyday life. Our aim is to become more conscious of nature and our environment and to emphasize this during school.

Պլաստիկ քաղաք

Մեր դասի միջոցով երեխաները ավելի շատ բան կիմանան բնապահպանական խնդիրների մասին։

Նրանք կձևափոխեն այն նյութերը որոնք հիմնականում պլաստիկից , թղթից կամ պոլիէթիլենից են ու օգտագործվում են միայն մեկ անգամ ու դրանցից կստանան քաղաք՝ պատրաստված անպետք իրերից։

Միայն մանկավարժական համալսարանի շրջակայքից հավաքռլով թղթե բաժակները, պլաստիկ շշերև այլն, հասկացանք թե ինչքան աղբ ենք կուտակում։

Աշակերտներն ազատ են խմբերում փորձարկել տարբեր տեխնիկաներ՝ ստանալու համար քաղաքային պատկեր։

Մենք ուզում ենք վերաիմաստավորել կենցաղային իրերի արժեքը։ Մեր նպատակն է դառնալ ավելի գիտակից՝ բնության ու մեր շրջակայքի հանդեպ, և անել դա դպրոցի միջոցով։

© 2022 Art Matters

Theme by Anders NorenUp ↑