Switzerland & Southcaucasus

Category: Workshop Yerevan By Group

Experience (Group 2)

Today, it has been exactly one week since we said goodbye to each other after this intense and precious time we spent together. It’s a good moment to look back and think about the most important things we learned in terms of teaching. 

The importance of key moments
We learned, that especially in the announcing and explaining part of the exercise it is extremely necessary to catch the full attention of the pupils. While having this attention, it is important to be precise in your words and describe the aim properly. If this „key instructions“ are formulated too vaguely, the clarification work with the individual pupil during the lesson is enormous and also causes a lot of distraction for the ones who aren’t involved in the conversation. Particularly in big classes, where you don’t have the capacity to look after every single pupil, the planing of these key moments are indispensable. We found out, that the key moments impacts on the lesson is so strong, that we could check the quality of the explanations by looking results of the pupils works.

Expressing love and passion for what you’re teaching
This is as simple as it is important. Commitment for what you are doing is essential and the people you are working with (pupils in our case) will react on it. So we would argue that love and passion is a main component of a successful class, just like methodical skills and knowledge about a topic. 

Group teaching
Group teaching makes it possible to unite the passion for a subject an provide a high level of attention and support towards a class. Although, it’s a challenge to teach in a group, especially during class itself. Now and then, pupils ask questions, that you are not prepared to answer or didn’t discuss the issue in the group beforehand. The risk of contradicting each other is here which could lead to confusion in the class. Also, there is a language barrier, so we don’t always know, what our colleagues are talking to the pupils. Therefore it is very important to discuss the aim of the exercise very clearly as a preparation for a lesson. If the aim is clear, everybody is able to check their answer according to this aim, which will provide an accordance. Besides that, we experienced the importance of defining and announcing the role of every single participant in the classroom. It is not only helpful for the pupils to focus, but also for the teachers to know their task. Knowing the task makes it possible to give and take each other space in the right moment. 

In the end it was a very enriching experience for all of us. We mastered different teaching situations together and supplemented each others knowledge. We gained insights into various approaches of teaching and found our own way by combining a technical access and the ability to express individual interests. It was instructive to see the results of the pupils work of each lesson to adapt and improve our own way to convey a content and it’s aim. 

We are looking forward to the experiences that we will gain in September!

Experience (Group 3)

These two weeks were for a very intense and interesting experience, both concerning our individual and professional development.

We found out rather quick, that our group has a common interest in nature. Therefor we decided to bring the global discussion around the environmental issues into the classroom. Although it took us a little time to find a common language, not only concerning English-Armenia, but more regarding our understanding of how to create an exercise. After this was cleared out the work in our group got more dynamic. It was really helpful during our planning and the co-teaching, that we gave each other sufficient respect, space and declared clear roles in the classroom. Something wich worked out very well especially when we had to make fast decisions as a group concerning changed circumstances (like the age of the children or the length of the lesson). But not only the communication among us, but also the talks and individual support with the pupils were a new challenge. We learned a lot about the value and impact of non-verbal language.

It was very interesting to see how the pupils were at first a little overwhelmed with the exercise of creating a future city made out of garbage. On the one hand because the task was more open than they were just to, and on the other hand caused due to the unusual material of garbage. After a short time most of them were driven by their intrinsic creative energy. They got to know about the potential of the “worthless” material and their imagination and storytelling were captured. Also we realized the importance of the start and the end of the lesson. Therefor we introduced ourselves every time as a group and finished in the end with a big group discussion around the builded city. There we could see, how our aim to emphasize the consciousness of the environment during our lessons with this practical works were achieved.


Experience (Group 1)

Մեր խումբը փորձեց ուսուցման տարբեր ձևեր:Մենք դասավանդեցինք երկու խմբով երկու հայ և երկու շվեյցարացի:Հատկապես խմբով դասվանդելը իսկապես շատ դժվար էր և դասի ժամանակ պարզաբանման կարիք էր լինում,դա  իրոք շատ հետաքրքիր և ըմբռնումով լի փորձ էր և մենք շատ բան սովորեցինք դրանից:

-Դասի պլանավորումը և ճիշտ մեթոդի ընտրությունը իսկապես շատ կարևոր է:Պլանավորմամբ դուք կարող եք պատրաստ լինել ցանկացած   անսպասելի իրադարձության և դա շատ անհրաժաեշտ է,երբ դասավանդում է մեկից ավելի անձ:

-Դասի լավ ավարտի կարևորությունը:Դասն ավարտելու լավ ձևն օգտագործելով դասի նպատակն ավելի ակներև է ուսանողներին:Եվ նաև շատ կարևոր է երեխաների աշախատանքներին սենյակ և կարևորություն տրամադրել:

-Հաղորդակցումը բանալի է:Չորս ուսանողով դասվանդելու ժամանակ մենք իսկապես հաղորդակցման լավ ձև չէինք գտնում:Հաղորդակցման ձևերն ու կոդերը պետք է նախապես քննարկվի մինջև դասը:

– Երեխաների հետ անհատական շփում:Մինչ մենք փորձում էինք վարժութունը ճիշտ ձևով բացատրել ամբողջ դասարանին,միշտ չէր,որ յուրաքանչյուր երեխա լիովին հասկանում էր հանձնարարությունը:Այդ պատճառով երեխաների հետ անհատական շփումը շատ արդյունավետ է:Այս ձևով հնարավոր է դառնում բացատրել հետագա առաջադրանքը և աջակցել այն ամաչկոտ երեխաներին ովքեր չէին համարձակվում հարցեր տալ:

-Իմպրովիզացիան շատ կարևոր է:Եթե մենակ դասավանդելիս իմպրովիզացիայի շատ կարիք չի զգացվում,ապա խմբով ուսուցանելը միայն   հնարավոր է դառնում ուսանողների իմպրովիզացիաների շնորհիվ:Անհնար է պլանավորել ամեն վարկյանը և երեխաների անսպասելի արձագանքը:Միայն իմպրովիզացիայի շնորհիվ է հնարավոր դառնում արագ արձագանքել:

-Երեխաներին մոտիվացնելը:Երեխաներին ստեղծագործության և երևակայության ազատություն տալով հնարավոր է դառնում երեխաներին մոտիվացնել և երեխաներին սովորեցնել,որ արվեստը դա արտահայտման ձև է,որը կարող է լինել միևնույն ժամանակ թե լուրջ և թե զվարճալի:

Our group tried out different teaching constellations: In basic school, we taught with the constellation of the two Armenian students together and two Swiss students together. In art school we taught together as one big group. Especially teaching within a group of four was really difficult and needed a lot of clarification during the lesson. It was an interesting and insightful experiment and we learned a lot from it:

– Planning the lesson and finding the right method for it is really important. By planning, you can be prepared for unexpected events and it is also very necessary for teaching with more than one person.

– The importance of a good finish. By using a good way of finishing a lesson, the lesson will show its aim to the students. It’s also very important to give room and importance to the works of the children.

– Communication is key. While teaching as a group of four students, we didn’t really find a good way of communication. Forms and codes of communication should be talked about and decided on before the lesson.

– Talking to the children individually: While we tried to explain the exercise to the whole class, not always every child fully understands the assignment. That’s why making individual explainations to the children is helpful. In this way, it is possible to further explain the exercise and support also shy children, who wouldn’t dare to ask questions.

– Improvisation is necessary. While improvisation is even necessary if you teach alone, teaching in a group of two or four is only possible if the teachers can improvise. It is never possible to fully plan for every possible event and the unforeseen reactions of the children need a reaction of the teacher. Only by improvising it is possible to react fast.

– Motivating the children: By giving the children the right amount of freedom for creativity and fantasy, it is possible to motivate the children and to teach them, that art is a form of expression that can be both fun and serious at the same time.


Experience (Group 4)

The first two lessons were an experiment and a new, interesting experience for all of us. We started teaching in tandems of two: two Swiss / two Armenian students.

On our first day of teaching we got to experience the surrounding, the frame of the school-system, we were working in and with. Therefor we could improve our methods based on the feedbacks and learnings from the first lesson. At Charentsavan Basic School we tought within “mixed” tandems (Armenian/Swiss), which worked very well. The pupils were engaged with the topic and the new technique, which we introduced. As a team we were able to interact dynamically and smoothly. All satified with this experience we moved to Charentsavan Art School, where the setting was totally different from what we have had expected. We tried to improvise and react to this unexpected changes but somehow the communication between us four didn’t work all that smooth. We tought all four of us together and together we made a beautiful mess. But even though this lesson wasn’t very satisfying, we were able to learn much from it. Challenges that we had managed before (like working with a well structured plan for the lesson), returned at this difficult moment and helped us to think deeper: We reflected on our role as teachers, what is important when co-teaching, how to interact with pupils, and what our aim as teachers actually is in general.

Կարծում եմ խմբի համար ամենահետաքրքրիր փորձը առաջին երկու դասերն էին Երևանի 84 դպրոցում: Որտեղ հնարավորություն ունեցանք ծանոթանալու դպրոցի կարգ ու կանոնին: Դասավանդեցինք հայ և շվեցարացի զույգերով, որից հետո ունեցանք անրադարձ մեր կատարած սխալներին և կարողացանք շտկել դրանք: Չարենցավանի հիմնական դպրոցում մենք բավականին լավ աշխատեցինք հայ-շվեցարացի տանդեմով, չորսս ՝որպես թիմ, դինամիկ և ներդաշնակ համագործակցություն ունեցանք: Աշակերտներին հետաքրքրել էր դասի թեման և նոր տեխնիկան: Մեծ բավականությամբ գնացինք Չարենցավանի Արվեստի դպրոց, որտեղ ամեն ինչ տարբերվում էր մեր ակնկալիքներից: Փորձեցինք տեղում հանպատրաստից շտկել առաջացած խնդիրները, ինչը խաթարեց խմբի ներդաշնակ աշխատանքին: Բոլորս աշխատում էինք միաժամանակ, ինչը գեղեցիկ խառնաշփոթ ստեղծեց: Թեկուզ այս դասը այդքան էլ կատարյալ չէր, միևնույնն է մեզ շատ բան սովորեցրեց: Բարդությունը, որը արդեն հաղթահարել էինք ՝ լավ կազմակերպված դասի պլանն էր, որը օգնեց մտածել մեր ուսուցիչ լինելու մասին, թե ինչն է կարևոր երբ դասավանդում եք երկուսով, ինչպես աշխատել աշակերտների հետ և թե ինչ է առհասարակ ուսուցչի առաքելությունը:
Կատարելագործմանը ձգտելու իդեալական սկիզբ:

“City of plastic” Group 3, հայերեն

“City of plastic”

During our lessons the pupils will learn more about environmental issues. They will transform materials which are mostly used once such as plastic, paper or cardboard into a city made out of garbage. 
After collecting cups, plastic bottles or plastic bags just in the surrounding of the Pedagogical University of Yerewan we realized how much garbage we cause. 

The pupils are free to experiment in their group with different kind of techniques (cutting, stapling, glueing) to create a “city”. We want to re-value materials of everyday life. Our aim is to become more conscious of nature and our environment and to emphasize this during school.

Պլաստիկ քաղաք

Մեր դասի միջոցով երեխաները ավելի շատ բան կիմանան բնապահպանական խնդիրների մասին։

Նրանք կձևափոխեն այն նյութերը որոնք հիմնականում պլաստիկից , թղթից կամ պոլիէթիլենից են ու օգտագործվում են միայն մեկ անգամ ու դրանցից կստանան քաղաք՝ պատրաստված անպետք իրերից։

Միայն մանկավարժական համալսարանի շրջակայքից հավաքռլով թղթե բաժակները, պլաստիկ շշերև այլն, հասկացանք թե ինչքան աղբ ենք կուտակում։

Աշակերտներն ազատ են խմբերում փորձարկել տարբեր տեխնիկաներ՝ ստանալու համար քաղաքային պատկեր։

Մենք ուզում ենք վերաիմաստավորել կենցաղային իրերի արժեքը։ Մեր նպատակն է դառնալ ավելի գիտակից՝ բնության ու մեր շրջակայքի հանդեպ, և անել դա դպրոցի միջոցով։

Collage (Group 1)

Each pupil gets two pictures, which s/he has to combine to a collage. Like this the pupils add new elements to modify the meaning of the original pictures. They use different techniques like pencil-drawing, plasticine, pastel colours or fine-liners. The goal of this exercise is to work with existing pictures and set a new context for them. By filling in the gap the two pictures merge into one single work

Աշակերտներին տրվում է 2 նկար և նրանք պետք է միացնեն դա կոլաժի մեջ։ Նրանք ավելացնում են նոր տարրեր, որպեսզի նկարների իմաստը փոխեն կամ հարմարեցնեն մեկը մյուսին։ Դրա համար նրանք օգտագործում են գունավոր մատիտներ, պլաստիրին, գելային գրիչներ։ Այս վարժության նպատակն է նկարներով ստանալ նոր բովանդակություն։ Եվ վերջում երկու նկարների միավորումից ստանալ մեկ ամբողջական նկար։

© 2022 Art Matters

Theme by Anders NorenUp ↑