Switzerland & Southcaucasus

Category: Workshop Yerevan By Day

Day 6. Visit ICA

In the morning we had group discussions of Jacques Rancière’s text “The ignorant schoolmaster”. Later on we shared our ideas about it in the bigger group. Finally we went to the ICA, the Institute for Contemporary Art, where we continued our discussion with Nazareth Karoyan and had an input by Serob Khachatryan.

Առավոտյան ունեցանք խմբային քննարկում Ժաք Ռանսիերի Անգետ ուսուցիչը գրքի վերաբերյալ։ Ավելի ուշ մենք կիսվեցինք տպավորություններով ավելի մեծ խմբում։ Երեկոյան գնացինք Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտ, որտեղ շարունակեցինք մեր քննարկումը արվեստի քննադատ Նազարեթ Կարոյանի և Սերոբ Խաչատրյանի հետ։

Day 5. April 11th. David’s Day

Today was excactly like the previous one, only the groups changed their directions and had more time for preparation of the lessons.

Այս օրը շատ նման էր նախորդին, միայն թե խմբերը փոխեցին իրենց ուղղությունները և ունեցան ավելի շատ ժամանակ պատրաստվելու համար։

Also today was special because we had a very useful and interesting lection read by David Hovhannisyan. He talked about our educational system, issues and what works well. Unfortunately we didn’t have enough time to listen to the whole lection but the main idea came across.

Նաև այսօրը յուրահատուկ էր, քանի որ մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր և օգտակար դասախոսություն Դավիթ Հովհաննիսյանի կողմից։ Նա խոսում էր մեր կրթական համակարգի, խնդիրների մասին և թե ինչն է լավ աշխատում։ Ցավալիորեն չունեցանք բավարար ժամանակ լսելու համար ամբողջ դասախոսությունը, բայց հիմնական գաղափարը պարզ դարձավ։

And we had the privilege to be present at Davids classes, and not only be present just as observers, but also to participate in it.

We drew a woman sitting there, her face, her portrait. David was explaining the Swiss students the academic ways of drawing.

ԻՆչպես նաև մենք ունեցանք հնարավորություն ոչ միայն ներկա գտնվելու Դավիթի դասին, այլ նաև մասնակցելու դրան։

Նկարում էինք բնորդ՝ կնոջ, նրա դեմքը, պորտրետը։ Դավիթը շվեյցարացի ուսանողներին ներկայացրեց նկարելու ակադեմիական ոճը։

After the lesson we had such an exciting discussion between Armenian and Swiss students about our ways, technics and differences in drawing.

Դասից հետո մենք բավական հետաքրքիր քննարկում ունեցանք հայ և շվեյցարացի ուսանողներով, հիմնականում այն մասին, թե ինչով են տարբերվում մեր նկարելու տեխնիկաները, ոչերը և հմտությունները։

Day 4. April 10th.

We started this day with a very interesting lesson by Sevada Sargsyan. He talked obout enviromental issues and solving this kind of issues with the means of the arts. He mentioned also that there are some plein air painting actions for saving the nature.

Այս օրը սկսեցինք Սևադա Սարգսյանի շատ հետաքրքիր դասախոսությամբ։ Նա խոսում էր բնապահպանական խնդիրների և այդպիսի խնդիրների լուծումը կերպարվեստի միջոցով տեսնելու մասին։ Նա նաև նշեց, ոռ կան պլեներային նկարչության ակցիաներ բնությունը պահպանելու խնդրով։

After this lection the groups had to think about the group tasks and which methods they want to apply. Also two groups went to Terlemezyan school for hospitation and the other two groups to Igityan center.

Այս դասախոսությունից հետո խմբերը պետք է մտածեն առաջադրանքի և այն մեթոդների մասին, որոնք ցանկանում են կիրառեր դասի ընթացքում։ Նաև երկու խմբերը գնացին Թերլեմեզյան քոլեջ և Իգիթյան կենտրոն։

In the evening we continued our discussions about the group work.

Երեկոյան շարունակեցինք մեր քննարկումները խմբային աշխատանքի վերաբերյալ։

© 2023 Art Matters

Theme by Anders NorenUp ↑