Switzerland & Southcaucasus

Author: sahakyanestella

Experience (Group 4)

The first two lessons were an experiment and a new, interesting experience for all of us. We started teaching in tandems of two: two Swiss / two Armenian students.

On our first day of teaching we got to experience the surrounding, the frame of the school-system, we were working in and with. Therefor we could improve our methods based on the feedbacks and learnings from the first lesson. At Charentsavan Basic School we tought within “mixed” tandems (Armenian/Swiss), which worked very well. The pupils were engaged with the topic and the new technique, which we introduced. As a team we were able to interact dynamically and smoothly. All satified with this experience we moved to Charentsavan Art School, where the setting was totally different from what we have had expected. We tried to improvise and react to this unexpected changes but somehow the communication between us four didn’t work all that smooth. We tought all four of us together and together we made a beautiful mess. But even though this lesson wasn’t very satisfying, we were able to learn much from it. Challenges that we had managed before (like working with a well structured plan for the lesson), returned at this difficult moment and helped us to think deeper: We reflected on our role as teachers, what is important when co-teaching, how to interact with pupils, and what our aim as teachers actually is in general.

Կարծում եմ խմբի համար ամենահետաքրքրիր փորձը առաջին երկու դասերն էին Երևանի 84 դպրոցում: Որտեղ հնարավորություն ունեցանք ծանոթանալու դպրոցի կարգ ու կանոնին: Դասավանդեցինք հայ և շվեցարացի զույգերով, որից հետո ունեցանք անրադարձ մեր կատարած սխալներին և կարողացանք շտկել դրանք: Չարենցավանի հիմնական դպրոցում մենք բավականին լավ աշխատեցինք հայ-շվեցարացի տանդեմով, չորսս ՝որպես թիմ, դինամիկ և ներդաշնակ համագործակցություն ունեցանք: Աշակերտներին հետաքրքրել էր դասի թեման և նոր տեխնիկան: Մեծ բավականությամբ գնացինք Չարենցավանի Արվեստի դպրոց, որտեղ ամեն ինչ տարբերվում էր մեր ակնկալիքներից: Փորձեցինք տեղում հանպատրաստից շտկել առաջացած խնդիրները, ինչը խաթարեց խմբի ներդաշնակ աշխատանքին: Բոլորս աշխատում էինք միաժամանակ, ինչը գեղեցիկ խառնաշփոթ ստեղծեց: Թեկուզ այս դասը այդքան էլ կատարյալ չէր, միևնույնն է մեզ շատ բան սովորեցրեց: Բարդությունը, որը արդեն հաղթահարել էինք ՝ լավ կազմակերպված դասի պլանն էր, որը օգնեց մտածել մեր ուսուցիչ լինելու մասին, թե ինչն է կարևոր երբ դասավանդում եք երկուսով, ինչպես աշխատել աշակերտների հետ և թե ինչ է առհասարակ ուսուցչի առաքելությունը:
Կատարելագործմանը ձգտելու իդեալական սկիզբ:

Collage (Group 1)

Each pupil gets two pictures, which s/he has to combine to a collage. Like this the pupils add new elements to modify the meaning of the original pictures. They use different techniques like pencil-drawing, plasticine, pastel colours or fine-liners. The goal of this exercise is to work with existing pictures and set a new context for them. By filling in the gap the two pictures merge into one single work

Աշակերտներին տրվում է 2 նկար և նրանք պետք է միացնեն դա կոլաժի մեջ։ Նրանք ավելացնում են նոր տարրեր, որպեսզի նկարների իմաստը փոխեն կամ հարմարեցնեն մեկը մյուսին։ Դրա համար նրանք օգտագործում են գունավոր մատիտներ, պլաստիրին, գելային գրիչներ։ Այս վարժության նպատակն է նկարներով ստանալ նոր բովանդակություն։ Եվ վերջում երկու նկարների միավորումից ստանալ մեկ ամբողջական նկար։

Printing Objects (Abstract Group 4)

3rd & 4th grades

The pupils should have an experimental approach to printing with everyday life objects.

They recognise which forms and shapes a three-dimensional(3D) object leaves on a flat surface.

A playful usage of the newly acquired skill leades to a new understanding of composition.

5th &7th grades

The pupils should have an experimental approach to printing with everyday life objects.

“Repetition”, “Space”, and “Overlapping” are important terms to understand the arrangement of a pattern and construct the frame for an individual experience with a new technique.

During a group discussion the pupils realise how differently the access to this abstract topic can be translated into an art work.

Առարկաների տպում
(4-րդ խմբի նկարագիրը)

3-րդ և 4-րդ դասարաններ

Երեխաները կունենան հնարավորություն ամենօրյա կիրառելի առարկաներով տպագրություն իրականացնել:
Որի շնորհիվ նրանք կբացահայտեն այդ եռաչափ առարկաների հարթ պատկերները: Խաղային մոտեցմամբ` այս նոր մեթոդը, կընդլայնի երեխաների մոտ կոմպոզիցիայի մասին նրանց պատկերացումները:

5-րդ և 7-րդ դասարաններ

Երեխաները կունենան հնարավորություն ամենօրյա կիրառելի առարկաներով տպագրություն իրականացնել: Սեփակն փորձով կհասկանան նախշերի ճիշտ կիրառման կարևորությունը Կրկնության, Տարածության և Համընկնման թեմաներում: Խմբային քննարկման ժամանակ աշակերտները կհասկանան թե ինչքան տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերել այս աբստրակտ թեմային:

Introduction: Estella Sahakyan

One of my dreams came true
London 2018

Greetings to all the students! I’m looking forward to working with you.Previously I had chances to interact with foreign students and make friends with them,this time will not be an exception.This program is a great opportunity for all of us to interact,to exchange knowledge,experience and some great ideas.I’m excited to learn more from you,your culture,your educational system and share a lot of great things about us.

These are some of my favorite artists

•Claude Monet •Amedeo Modigliani •Mikelangelo •Diego Velázquez etc

This is the artist and the painting that inspired me a lot.

My favorite exercise

For me the most interesting exercise to try with children is to talk about a specific subject,turn it into a discussion and give them the opportunity to express themselves and to listen to each other’s ideas.I think it will help them to widen their horizon of thinking.

Skills I can share

I’m famous for my humor skills,as everybody says I can make everything seem funny and hilarious(so you’ll never feel bored with me).Also in every kind of groups I can make friends,because I always find something in common to talk about.I like to listen to different types of music,mostly rock music(always happy to discover new artists and songs,feel free to share everything new with me).I am also good at cooking,and I like to try improvising with different recipies.

© 2022 Art Matters

Theme by Anders NorenUp ↑