The lesson topic: The conflict of “warm” and “cold”.
The task: To paint or to draw any kind of conflict of ”warm” and ”cold; no matter, it’s the difference between colours, nature or nations, countries, etc.
The technique: To express it with any possible material by which you can paint.
The method: To give the task to a class dividing the students into groups. The groups do brainstorms, decide their theme and begin to paint.

*It will give them opportunity to think and deceide in a moment and to look at the question from different points of view, to try to paint to contradict things. And they will understand the coulors.

Դասի վերնագիր՝ Տաքի և սառի բախումը

Առաջադրանքը՝ նկարել տաքի և սառի ցանկացած բախում, կարևոր չէ, դա կլինի գույների, բնության, ազգերի կամ պետությունների կամ այլնի միջոցով։

Տեխնիկան՝ նկարել դրանք ցանկացած հնարավոր նյութով, որով կարելի է նկարել։

Մեթոդը՝ առաջադրանքը տալ խմբերի բաժանված դասարանին։ Նրանք պետք է անեն մտագրոհ և ապա սկսեն նկարել։

Միտված է նրան, որ յուրաքանչյուրը կներկայացնի իր հոգեվիճակի անհամատեղելելիությունը համատեղելիության հետ, կարող է իր ներսում հաշտեցնել կարողանալու և չկարողանալու խնդիրը, լինելու և չլինելու, այո֊ի կամ ոչ֊ի։ Հակադիր կետերը միացնելու, իրավիճակի այլ պատկեր ստանալու ։ Նպատակը՝ որ չհամատեղելին, չկարողանալը կոտրվեն։