The main goal of a lesson is to answer to the question “who are you?”. It is an interesting question and can be answered in a variety of ways: students can paint what they like to do, what they look like, their dreams, personality, their cultural identity- and so on. How students describe themselves and what colors they use can give us a better idea of their identity. The painting represents what makes them unique, and shows their individual style, their inner emotions and thoughts.

Դասի նպատակը ուսանողի ինքնության կերտումն է։ Նրանք կարող են պատկերել ամենը ինչից կազմված է իրենց անհատականությունը ՝ սիրած զբաղմունք, արտաքին, երազանքներ, մշակութային ինքնություն և այլն։ Թե ինչպես և ինչ գույներ կօգտագործեն ուսանողները աշխատելիս, կօգնի մեզ լավ պատկերացում կազմել իրենց ինքնության մասին։ Նկարը կարտահայտի ուսանողի անհատականությունը և յուրօրինակ ոճը, ներքին հույզերն ու մտքերը: