Switzerland & Southcaucasus

Author: Arev Vardanyan

AREV AND YERVAND

The main goal of a lesson is to answer to the question “who are you?”. It is an interesting question and can be answered in a variety of ways: students can paint what they like to do, what they look like, their dreams, personality, their cultural identity- and so on. How students describe themselves and what colors they use can give us a better idea of their identity. The painting represents what makes them unique, and shows their individual style, their inner emotions and thoughts.

Դասի նպատակը ուսանողի ինքնության կերտումն է։ Նրանք կարող են պատկերել ամենը ինչից կազմված է իրենց անհատականությունը ՝ սիրած զբաղմունք, արտաքին, երազանքներ, մշակութային ինքնություն և այլն։ Թե ինչպես և ինչ գույներ կօգտագործեն ուսանողները աշխատելիս, կօգնի մեզ լավ պատկերացում կազմել իրենց ինքնության մասին։ Նկարը կարտահայտի ուսանողի անհատականությունը և յուրօրինակ ոճը, ներքին հույզերն ու մտքերը:

Introduction: Arev Vardanyan

AN ARTWORK FROM THE CANON

Ulay and Marina Abramović, legendary duo in performance art, during Nightsea Crossing performance.

PERSONAL FAVORITE ARTIST

Vivian Dorothy Maier

FAVORITE EXERCISE IN SCHOOL

As my lecturer once said, being a teacher does not mean giving 100% of the subject in one session, but making students love the subject and motivate them to study it themselves. I am trying to do this during my lesson, and I really like that emotional contact between the whole group.

SKILLS I CAN SHARE IN THE GROUP

Today healthy lifestyle is becoming more and more popular, but I and my whole family have been doing this, since then I remember myself. I would be delighted to share with you healthy diets, activity exercises for keeping fit. The healthier we are, the better we feel, because healthy way of life concerns not only our body, but mind and soul.

Just me.
See you soon here.

© 2022 Art Matters

Theme by Anders NorenUp ↑